Thành công

Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.

Thành công thường đến với những người quá bận rộn để tìm kiếm nó.

Xem Thêm Tác Giả Henry David Thoreau