Thành công

I have learned more from my failures than from my success.
Tôi đã học được nhiều điều từ thất bại của tôi hơn là từ thành công của tôi.

Xem Thêm Tác Giả H Davy

  • Thungan Truongthi

    Ok

  • Thungan Truongthi

    Very great