Tham vọng

Tham vọng

Bản chất của tham vọng chẳng qua là chiếc bóng của ước mơ.

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare