Tất cả đều là sắc sắc không không

Tất cả đều là sắc sắc không không. Tất cả đều là uổng công và đuổi theo gió.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh