Tạo nên hạnh phúc

Người ta chỉ tạo nên hạnh phúc của mình do việc săn sóc đến hạnh phúc của người khác.

Xem Thêm Tác Giả Bernardin De Saint Pierre