Tâm niệm trầm tĩnh

Tâm niệm trầm tĩnh thì lẽ gì nghĩ chẳng tới. Chí khí cao rộng thì việc gì làm chẳng xong.

Xem Thêm Tác Giả Lã Khôn