Tâm hồn của con người

Tâm hồn của con người là tiêu điểm của ánh sáng lý trí.

Xem Thêm Tác Giả Coleridge (Anh)