Tag Archives: danh ngon ve long biet on

Đóng góp bởi thanhlt

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về mua ký cá lòng tong

Lén lén qua sông nhà em thả

Cho chồng em tắm... rỉa sạch lông.

Đóng góp bởi thanhlt

Nếu biết rằng em đã lấy chồng

Anh về bắt vịt nhổ sạch lông

Tiết canh làm được vài ba dĩa

Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng.