Chiếu Lập Học

Đóng góp bởi candylove

Muốn xây dựng đất nước, trước hết phải phát triển giáo dục. Muốn trị nước, phải trọng dụng người tài.