Success

Success usually comes to those who are too busy to be looking for it.
Sự thành công thường đến với những ai không quá bận rộn đi tìm nó.

Xem Thêm Tác Giả Henry David Thoreau