Sức mạnh trí tuệ

Khoa học là một sức mạnh trí tuệ lớn nhất, nó dốc hết sức vào việc phá vỡ xiềng xích thần bí đang cầm cố chúng ta.

Xem Thêm Tác Giả Gorky (Liên Xô)