Sức hấp dẫn

Sức hấp dẫn là sức mạnh của phụ nữ, nhưng sức mạnh mới là sức hấp dẫn cả đàn ông.

Xem Thêm Tác Giả Elisa