Sự thiếu thốn

Khởi đầu bao giờ cũng là sự thiếu thốn chứ không phải là những ngày no đủ.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Cameroon