Sứ mệnh chân chính

Sứ mệnh chân chính của con người là sống, chứ không phải là tồn tại.

Xem Thêm Tác Giả Jack London