Sự giận dỗi trong tình yêu

Sự giận dỗi trong tình yêu

Sự giận dỗi trong tình yêu cũng như muối, không nên cho quá nhiều.

 

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Pháp