Sooner or later

Sooner or later, those who win are those who think they can.
Sớm hay muộn, người thắng là người nghĩ mình có thể.

Xem Thêm Tác Giả Paul Tournier