Sống vì mình và với mình

Sống vì mình và với mình – đó là phải sống, mà là một trạng thái thụ động; cần phải có lời nói và việc làm, cần có đấu tranh. 

Xem Thêm Tác Giả I. Gôn - sa - rốp