Sống vì kẻ khác

Người ta sống hoàn toàn đầy đủ khi người ta sống vì kẻ khác.

 

Xem Thêm Tác Giả M. Guy - au