Sống và hoạt động

Sống và hoạt động gắn bó với nhau chặt chẽ như lửa với ánh sáng. Cháy thì phải toả sáng, sống thì cố nhiên phải hoạt động.

Xem Thêm Tác Giả F. Glin - ca