Sống rỗng tuếch

Cái đáng sợ không phải là chết, mà là sống rỗng tuếch.

 

 

Xem Thêm Tác Giả B. Brech