Sống như là không bao giờ chết

Muốn thực hiện được những việc lớn, thì phải sống như là không bao giờ chết được.

 

Xem Thêm Tác Giả L. Vô - vơ - nác