Sống như là không bao giờ chết được

Muốn thực hiện được những việc lớn, thì phải sống như là không bao giờ chết được.

Xem Thêm Tác Giả L.Vovonac