Sống đẹp

Nếu bạn muốn trở thành người tốt thì đừng tiếc gì với mọi người.