Sống chỉ vì mình

Sống chỉ vì mình là một sự lạm dụng.

 

Xem Thêm Tác Giả W. Shakespeare