Sợ tình yêu là sợ cuộc sống

To fear love is to fear life, and those who fear life are already three parts dead.

Sợ tình yêu là sợ cuộc sống và những người sợ cuộc sống là những người coi như đã chết ba phần.

Xem Thêm Tác Giả Bertrand Russell