Số phận chi phối một nửa hành vi

Số phận chi phối một nửa hành vi của chúng ta, một nửa khác ủy thác cho chính chúng ta.

Xem Thêm Tác Giả Machiavelli (Ý)