Số lượng của nó

Hạnh phúc không ở tiền bạc mà ở số lượng của nó.