Self-confidence

Self-confidence is the first requisite to great undertakings.
Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao.

Xem Thêm Tác Giả Samuel Johnson