Sẽ chỉ bền vững khi…

Hạnh phúc sẽ tự mất đi khi nào người ta tự thỏa mãn về nó. Hạnh phúc sẽ chỉ bền vững khi người ta luôn luôn vươn tới và hoàn toàn khát vọng.

Xem Thêm Tác Giả K.G. Paustopski