Sắc đẹp là tặng phẩm của tạo hóa

Sắc đẹp là tặng phẩm của tạo hóa

Sắc đẹp là tặng phẩm của tạo hóa đã ban cho người đàn bà, và chính sắc đẹp cũng là vật đầu tiên mà tạo hóa cướp đi trong đời người đàn bà.

Xem Thêm Tác Giả Mere

Danh Ngôn Cùng Tác Giả