Quyết tâm

Điều vĩ đại nào được thực hiện mà không có những con người vĩ đại. Và họ chỉ vĩ đại nếu họ quyết tâm trở thành người vĩ đại.

Xem Thêm Tác Giả Charles De Gaulie