Quyển sách lý luận của đàn bà

Quyển sách lý luận của đàn bà bị hoen ố từ đầu đến cuối vì nước mắt, và công lý tòa án của họ thì muôn đời bị tình cảm chi phối.

Xem Thêm Tác Giả W. Thackeray