Quy luật của tình bạn

Nếu quy luật đầu tiên của tình bạn là phải vun đắp nó thì quy luật thứ hai là phải độ lượng khi quy luật thứ nhất bị sao nhãng.

Xem Thêm Tác Giả Vontaire