Quốc gia được bảo vệ

Chỉ có quốc gia mới đáng được bảo vệ, đang được quan tâm, đáng để bạn tận trung.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain (Mỹ)