Quần áo và nhân cách

Phải lựa thứ quần áo thích nghi với nhân cách, đừng để nhân cách mình phải chịu mang tính cách của quần áo.

Xem Thêm Tác Giả E. Weeler