Quà tặng cuộc sống

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

I wish that friendship should have feet, as well as eyes and eloquence. It must plant it self on the ground before it walks over the moon.
Tôi mong ước tình bạn có chân, cũng như có mắt và có tài hùng biện. Nó phải tự đứng được trên mặt đất trước khi bước tới cung trăng.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

If all my friends were to jump off a bridge, I would not jump with them; I would be at the bottom to catch them.
Nếu tất cả bạn bè tôi định nhảy xuống cầu, tôi sẽ không nhảy theo họ; tôi sẽ ở chân cầu để đỡ họ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Lean on me when you’re not strong, and I’ll be your friend. I’ll help you carry on, for it won’t be long, ‘til I’m going to need somebody to lean on.
Hãy dựa vào tôi khi bạn không khỏe, và tôi sẽ là bạn của bạn. Tôi sẽ giúp bạn tiếp tục tiến bước, vì chẳng bao lâu nữa sẽ đến lúc tôi cần ai đó để dựa vào.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Men kick friendship around like a football and it doesn’t seem to crack.
Women treat it like glass and it falls to pieces.
Đàn ông đá tình bạn như trái bóng mà tình bạn chẳng hề bị sứt mẻ.
Đàn bà nâng niu tình bạn như thủy tinh mà tình bạn lại bị vỡ tan tành.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

It’s much better for our friends for ourselves if we drop our expectations and illusions, and accept them all just the way they are.
Thật tốt hơn cho bạn hữu và cho chính chúng ta, nếu ta bỏ hết các kỳ vọng và ảo tưởng và chấp nhận bạn hữu theo đúng con người của họ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

One who looks for a friend without faults will have none.
Người nào đi tìm một người bạn không có khiếm khuyết thì sẽ không bao giờ tìm thấy.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The only way to have a friend is to be one.
Cách duy nhất để có một người bạn là chính mình phải là một người bạn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Wear a smile and have friends; wear a scowl and have wrinkles.
Mỉm cười thì có bạn, nhăn mặt thì có nếp nhăn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Books and friends should be few but good.
Sách và bạn bè nên có ít nhưng phải đặc biệt.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

You cannot be friends upon any other terms than upon the terms of equality.
Bạn không thể trở thành bạn dựa trên bất kỳ điều kiện nào khác ngoài điều kiện bình đẳng.

Page 1 of 3412345...102030...Last »