Prosperity makes friends

Prosperity makes friends and adversity tries them.
Sự thịnh vượng tạo nên bạn bè và hoạn nạn thử thách họ.

Xem Thêm Tác Giả Khuyết danh

  • binh minh

    câu này chỉ mang tính một phía thui