Phiên bản phần mềm

Nếu phiên bản đầu tiên của bạn không thành công, hãy đạt tên nó là phiên bản 1.0