Phẩm cách là một vị thần

Phẩm cách là một vị thần bảo vệ của con người.

Xem Thêm Tác Giả Heraclitus (Hy Lạp)