Phẩm cách

Phẩm cách có thể biểu hiện ra trong thời khắc quan trọng, nhưng nó lại hình thành trong thời khắc không quan trọng.

Xem Thêm Tác Giả Bacon (Anh)