Part of loving someone is learning to let go

Part of loving someone is learning to let go.
Học cách để một người ra đi là một phần của tình yêu.