Không có tình yêu

Danh ngôn trong ngày

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Happiness is not a goal; it is a by-product.
Hạnh phúc không phải đích đến; nó là phụ phẩm.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Since you get more joy out of giving joy to others, you should put a good deal of thought into the happiness that you are able to give.
Vì bạn nhận được nhiều niềm vui hơn khi đem niềm vui cho người khác, bạn nên suy nghĩ nhiều về niềm hạnh phúc bạn có thể cho.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

When thinking about companions gone, we feel ourselves doubly alone.
Khi nghĩ về những người bạn đồng hành đã rời ta, chúng ta cảm thấy cô đơn gấp đôi.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Friendship, like love, is destroyed by long absence, though it may be increased by short intermissions.
Tình bạn, cũng như tình yêu, bị sự thiếu vắng kéo dài phá hủy, dù nó có thể trở nên mạnh mẽ hơn nhờ những xa cách ngắn tạm thời.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

The feeling of friendship is like that of being comfortably filled with roast beef; love, like being enlivened with champagne.
Tình bạn giống như được no bụng với món thịt bò quay; tình yêu giống như được rượu sâm panh làm phấn chấn.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

You never really know your friends from your enemies until the ice breaks.
Bạn không bao giờ thực sự phân biệt được bạn và thù cho tới khi mặt băng vỡ.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Friendship that flows from the heart cannot be frozen by adversity, as the water that flows from the spring cannot congeal in winter.
Tình bạn xuất phát từ trái tim không thể bị nghịch cảnh đóng băng, cũng như nước chảy từ con suối không thể bị đông lại trong mùa đông.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

A friend is worth all hazards we can run.
Một người bạn đáng giá tất cả những chướng ngại vật mà chúng ta phải vượt qua.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

Friendship's the wine of life: but friendship new... is neither strong nor pure.
Tình bạn là bầu rượu của cuộc đời: nhưng tình bạn mới... không mạnh cũng không trong.

Đóng góp bởi candyl0ve_ptp

I wish that friendship should have feet, as well as eyes and eloquence. It must plant it self on the ground before it walks over the moon.
Tôi mong ước tình bạn có chân, cũng như có mắt và có tài hùng biện. Nó phải tự đứng được trên mặt đất trước khi bước tới cung trăng.

Page 8 of 366« First...678910...203040...Last »
Bản quyền thuộc về website Kho tàng danh ngôn