One reason why I love you

Last night, I looked up at the stars and matched each one with one reason why I love you. I was doing great until I ran out of stars.
Đêm qua, em ngước nhìn những vì sao và chọn từng ngôi sao tương ứng với mỗi lý do em yêu anh. Em mải mê chọn mãi, cho đến khi chẳng còn ngôi sao nào nữa.