One meaning of life

There is only one meaning of life: the act of living itself.
Cuộc đời chỉ có một ý nghĩa: đó chính là sống.

Xem Thêm Tác Giả Erich Fromm