One half of the world

One half of the world cannot understand the pleasures of the other.
Một nửa thế giới không thể hiểu hạnh phúc của người khác.

Xem Thêm Tác Giả Jane Austen