Ôi! tình yêu

Ôi! tình yêu, khi người bám được vào ta thì có thể nói: xin vĩnh biệt sự khôn ngoan.

Xem Thêm Tác Giả La Fontaine