Nước mắt đàn bà

Nước mắt đàn bà mạnh hơn một đập nước to.

Xem Thêm Tác Giả S. Pecner