Nửa đầu tiên của cuộc đời

Không ít người dùng nửa đầu tiên của cuộc đời để làm nửa thứ hai trở nên thảm hại và thấp hèn.

 

Xem Thêm Tác Giả La Bruy - e