Nụ cười

Joy’s smile is much closer to tears than laughter.

Nụ cười của sự vui mừng gần nước mắt hơn là tiếng cười.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo