Nói dối

Nói dối chẳng khác nào đi lạc trong rừng, càng đi sâu càng khó tìm lối ra.

Xem Thêm Tác Giả Sê Khốp

Nói dối

Nói dối chẳng khác nào đi lạc trong rừng, càng đi sâu càng khó tìm lối ra.

Xem Thêm Tác Giả Sê Khốp